Ubezpieczenia Podróżne

Wakacje to nie tylko olbrzymia i wyczekiwana przyjemność, ale również szereg zagrożeń i to - jak wskazują statystyki - o znacznych rozmiarach. Oferowane na rynku ubezpieczenia szczególnie dla osób aktywnie spędzających letni urlop są instrumentem finansowym, dzięki któremu możemy je wyeliminować, czy też w pewien sposób ograniczyć. Niestety częstokroć zapominamy, że wypoczywając mogą Nas spotkać nieoczekiwane i nieprzyjemne zdarzenia, zapominamy także, że możemy spowodować u innych osób uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy też uszkodzenia lub zniszczenia należącego do nich sprzętu.

Poniższe opracowanie ma przede wszystkim ukazać zagrożenia związane z aktywnością wakacyjną, uprawianiem sportów i tym samym pobudzić do dokonania analizy indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych w tym zakresie. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób wybierających się na urlop - konsumentów usług ubezpieczeniowych - stąd wiele odwołań do przykładów, wskazówek praktycznych, potocznych sformułowań, a dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką ubezpieczeń turystycznych pewnych uogólnień. Publikacja została przygotowana głównie z myślą o osobach, które planują wyjazdy za granicę, tym niemniej w zakresie odpowiedzialności cywilnej znajduje ona pełną aktualność również na terytorium naszego kraju. W opracowaniu pragniemy również krótko ukazać rozwiązania ubezpieczeniowe zabezpieczające konsumentów, jak również mogące zaistnieć na ich tle praktyczne problemy. Może ono również stanowić przystępnie zredagowaną „ściągawkę" dla przedstawicieli mediów w prezentacjach niniejszej problematyki, jak i podręczną pomoc dla agentów ubezpieczeniowych we współkształtowaniu wraz z klientami optymalnych dla nich rozwiązań ubezpieczeniowych.

Analizując własne potrzeby ubezpieczeniowe trzeba pamiętać o dobrach, które są narażone na uszczerbek w związku z wyjazdem, w tym amatorskim uprawianiem sportów. Z jednej strony to nasze życie i zdrowie, z drugiej zaś nasze środki finansowe. Życie i zdrowie są wartościami, które wyjątkowo trudno przeliczyć na środki pieniężne, tym niemniej w pewnych rodzajach umów ubezpieczenia szacunkowo odnosi się sumę ubezpieczenia (tzn. maksymalny limit, do którego będzie finansowo odpowiadał zakład ubezpieczeń) do tych wartości. Chroniąc natomiast składniki finansowe majątku przed uszczerbkiem musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych wydatków, jakie mogą powstać po naszej stronie w następstwie wypadku. Mogą to być wydatki jak przykładowo:

  • koszty związane z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała, koszty leczenia nagłych zachorowań podczas wyjazdów;
  • koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania do kraju w celu dalszego leczenia, lub miejsca zamieszkania;
  • wydatki z którymi musimy się liczyć w związku z przybyciem i towarzyszeniem w trudnych chwilach osób bliskich;
  • wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą na skutek zaginięcia na morzu czy w górach;
  • koszty pomocy prawnej jeżeli wejdziemy za granicą w konflikt z prawem miejscowym;
  • wydatki na naprawę naszego uszkodzonego sprzętu, czy też koszty związane z koniecznością jego wypożyczania;
  • wydatki na zakup nowego sprzętu, utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego ich uszkodzenia lub utraty;
  • inne wydatki związane choćby z utratą dokumentów, pomocą w ich odzyskaniu, pomocą w sytuacjach zagubienia i kradzieży gotówki, kart płatniczych etc.

oraz, inne wydatki które będziemy musieli ponieść celem naprawienia wyrządzonej przez nas szkody innej osobie jak przykładowo zadośćuczynienie, odszkodowanie, pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypadkiem które będziemy musieli zapłacić, gdy z naszej winy albo braku rozwagi wyrządzimy innej osobie krzywdę lub uszkodzimy jej sprzęt;

Należy także zaznaczyć, iż niektóre ze wskazanych powyżej wydatków mogą wystąpić równolegle w związku z zajściem jednego poważniejszego zdarzenia. Trzeba pamiętać, że dotkliwe straty finansowe mogą po naszej stronie powstać również na skutek utraty wpłaconej zaliczki, dokonanych przedpłat wobec niemożności uczestnictwa w wyjeździe turystycznym, czy też wydatków związanych z koniecznością wcześniejszego z niego powrotu z uwagi na nieprzewidziane zdarzenia.

Katalog zagrożeń związanych z wyjazdami urlopowymi jest szeroki, a po dłuższym zastanowieniu w całej rozciągłości dotyczy niemal każdego z Nas. Wszystkie te zagrożenia mogą być wyeliminowane lub ograniczane poprzez wybór odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych - zapewnienia sobie ochrony odpowiedniej dla naszych indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych.